Zmiany podatkach księgowościMeritum z podatków na rok adresowane jest do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych również radców prawnych. W jednej publikacji książkowej znajdziesz rzeczowe informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez procedura podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową. Atutem Meritum Podatki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony żargonu prawniczego pozwala na korzystanie z książki zarówno osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, jakie lecz nie posiadają wykształcenia prawniczego. W Meritum odnajdą Państwo odpowiedzi na pytania: - W który sposób realizowany jest obowiązek przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT za okresy miesięczne - w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) od stycznia r.?- Jak przebiega rozkład Vat - przekazywana w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) (dokładny opis procedury, struktury pliku także definicji poszczególnych grup podatników)?- Jakie są reguły dotyczące udzielania pełnomocnictwa ogólnego i sposobu jego zgłaszania w postępowaniu podatkowym?- Jakie konsekwencje na rzecz podatników ma wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania?- Jak zmieniły się normy odliczania podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności wykonywanych zarówno w toku aktywności gospodarczej, jakże i pozycja nią?- Jakie są warunki zastosowania preferencyjnej stawki CIT % dla małych podatników także podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym? Meritum uwzględnia najświeższe zmiany w prawie podatkowym, w tym m.in.: Ordynacja podatkowa: - dotyczące obowiązku przekazywania (bez wezwania organów podatkowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT za okresy miesięczne - w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK); przepisy obowiązują przedtem od lipca r. względem dużych przedsiębiorców, od stycznia r. - zaczną obowiązywać tak jak względem małych i średnich przedsiębiorców- zmiany dotyczące wpisu do rejestru zastawów- wprowadzające klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania - pozwala organom podatkowym na pominięcie skutków podatkowych danej czynności podatnika jeżeli - w ocenie organu - została dokonana wyjątkowo w sprawie osiągnięcia korzyści podatkowej- wprowadzenie instytucji opinii zabezpieczającej - zbliżonej charakterem do interpretacji indywidualnych (przedmiotem opinii ma być ocena, czy planowana obramowanie prawna stanowi unikanie opodatkowania, czego konsekwencją mogłoby być zastosowanie ww. klauzuli); wniosek o opinię podlega opłacie w wysokości: zł VAT: - przemiany w obszarze odwróconego obciążenie (do katalogu towarów objętych mechanizmem włączono m.in. określone towary z kategorii złota i srebra, różnego rodzaju usługi budowlane) - przemiany w załączniku nr do u.p.t.u., i odpowiedzialności solidarnej nabywcy (m.in. dyski HDD oraz SSD)- zaostrzenie warunków zwolnienia nabywcy z odpowiedzialności solidarnej- wprowadzenie oryginalnych wymogów, jakie musi spełniać sprzedawca, ażeby mógł złożyć kaucję gwarancyjną- dotyczące ewidencji VAT - przekazywanej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) - miesięcznie do dnia miesiąca: drobnostkowy opis procedury, struktury pliku oraz definicji poszczególnych grup podatników- wprowadzenie tzw. małej klauzuli abuzywnej, czyli przepisów o unikaniu opodatkowania - instytucja nadużycia prawa - zrealizowanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w ramach transakcji, jaka pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby przeciwne z celem, któremu służą te przepisy; jeżeli organ podatkowy stwierdzi takie nadużycie, zgodnie z ustawą o VAT, dokonane czynności, wywołują tylko takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, jaka istniałaby w braku czynności stanowiących przekręt prawa- wprowadzające przepisy Vat dotyczące śmiałych zasad zapłaty podatku w przypadku podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia wybranych paliw silnikowych (z załącznika nr do u.p.t.u.)- nowe wzory deklaracji VAT- nowe reguły przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tu m.in. nowe reguły podpisywania deklaracji - np. podpis elektroniczny oparty na unikalnych danych)- zmianę zasad odliczania podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności wykonywanych zarówno w toku działalności gospodarczej, jakim sposobem i ułożenie ciała nią- nowe regulacje wynikające ze przemian w unijnym kodeksie celnym (m.in. dot. objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego- dotyczące odprawy scentralizowanej realizowanej przez administracje celne przynajmniej dwóch państw członkowskich - podatnik zobowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji importowej- nową definicję podmiotu prowadzącego skład podatkowy- nową definicję zarejestrowanego odbiorcy- peryfraza projektowanego ograniczenia możliwości kwartalnego rozliczania VAT PIT: - uzupełniające zbiór danych zysków (przychodów), które uznaje się za środki utrzymania (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- przeszkoda - na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą - dokonywania płatności z pominięciem rachunku płatniczego- wszechstronne ujęcie zasad przekazywania informacji o wypłatach odsetek CIT: - wprowadzenie preferencyjnej stawki CIT - stawkę obniżono z % do % - na rzecz małych podatników dodatkowo podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym; warunki zastosowania stawki %- doprecyzowanie katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- przemiany w obszarze dokumentacji cen transferowych, które będą obowiązywały poczynając od r.- dokonywanie płatności przelewem (bezgotówkowych) a koszty uzyskania przychodów, w szczególności materie złączone z kompensatą;- modyfikację warunków zwolnienia z podatku u źródła odsetki i należności licencyjnych- proponowane zmiany na r. dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową- ustalenie nowych zasad rozliczania transakcji wymiany udziałów;- przełomowe orzeczenia trybunałów administracyjnych także interpretacje organów podatkowych z r. dotyczące kwestii połączonych z podatkiem dochodowym od osób prawnych- doprecyzowanie katalogu dochodów uznawanych za uzyskane przez nierezydentów na terytorium Polski; rozszerzenie katalogu objęło w szczególności środki utrzymania z papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na polskim rynku regulowanym Postępowanie podatkowe: - normy dotyczące udzielania pełnomocnictwa ogólnego i sposobu jego zgłaszania- rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą wywiązać się doręczenia oraz doręczenie elektroniczne- zobowiązanie podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego)- przełomowe orzeczenia trybunałów administracyjnych również interpretacje organów podatkowych z roku dotyczące kwestii związanych z postępowaniem podatkowym- inne zmiany (dotyczące między innymi wezwania poprzez organ podatkowy, przebiegu postępowania dowodowego, wykonania decyzji) Istotnymi walorami publikacji są: - układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez proporcja na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),- rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w stojący i szybki sposób odkrycie interesującego zagadnienia, jakie pojawiło się wcześniej w innym miejscu publikacji; wskutek takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,- zamieszczane na marginesach numery boczne, jakie wskazują na ważne termin razem z jego objaśnieniem,- wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych artykułów prawnych w praktyce,- wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,- modele i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,- zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,- czytelne przegląd tematu w tyle większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,- dogłębny spis rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,- przyjazna na rzecz czytelnika szata graficzna, zakładki, a zarówno wysoka próba użytych materiałów.

Top