Powiązania osobowe Kalkulacje iPowiązania osobowe. Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych, specyfikacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem przemian w ustawie CIT. CIT - uszczelnienie poboru podatku CIT w taki sposób, iżby zapewnić powiązanie wysokości płaconego Mechanizmy ochrony dłużnika w Prawie restrukturyzacyjnym poprzez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania poprzez nie dochodu. Dokumentacja podatkowa cen transferowych objaśnia wszystko o - Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych innymi słowy nowe przepisy o cenach transferowych stosujemy wstecz - Zakres powiązań kapitałowych. - zmiana w zakresie ustalania powiązań - Powiązania zarządczo-kontrolne - Powiązania majątkowe - Powiązania powiązane ze stosunkiem pracy - Powiązania osobowe – rodzinne - Charakter powiązań krajowych a międzynarodowych - Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej od stycznia r. - Uzależnienie obowiązków dokumentacyjnych od wielkości podatników - Wyodrębnienie nowego wyznacznik przychodowo-kosztowego,- Obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych - Obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z rajów podatkowych - Obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,- Obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia czyli innymi umowami o podobnym charakterze,- termin podmiotów powiązanych na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego - Rodzaje powiązań - Powiązanie poprzez spółkę osobową - Powiązanie poprzez zakład - Obowiązki dokumentacyjne uczestników wspólnego przedsięwzięcia - Obowiązki dokumentacyjne spojone z aktywnością w SSE - Zmiany w CIT od stycznia r. mające oddziaływanie na obowiązki dokumentacyjne podatników w cenach transferowych - Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci Zamówienia publiczne krok po kroku Saczywko zysków kapitałowych również rozdzielenie przychodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych przychodów podatnika - modyfikacja przepisów ograniczających wysokość odliczanych procent oraz artykułów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej - CFC - poprawki dotyczące funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych - wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów stanowiących usługi niematerialne oraz połączonych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych - wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości - Nowe źródło przychodów, zakaz kumulacji strat - Ograniczenia w obszarze kosztów finansowania dłużnego (w tym odsetek od pożyczek) zaliczanych do kosztów podatkowych - Ograniczenia w obszarze kosztów związanych z zakupem niektórych usług i praw o charakterze niematerialnym - Ograniczenia kosztów podatkowych w stosunku do kwot stanowiących podział wyniku finansowego - Zmiana limitu wartości środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych - zmiany w zakresie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych - Zmiany w zakresie rozliczania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych, w tym wniesionych aportem - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek kapitałowych - Możliwość szacowania wartości usług.

Najnowsze artykuły:

Top