Wskaźniki giełdowe EPS Autorem artykułu jestWskaźniki giełdowe EPS. Autorem artykułu jest doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od ponad lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze na rzecz wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił już co najmniej parę tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych publikacji książkowej branżowych także książek, w tym m.in. Podstawy finansów i rachunkowości. Publikacja dla menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest podobnie współautorem książki: Finanse firm w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy na rzecz właścicieli i zarządów przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów ryzyka kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości dotyczącej: umiejętności Leksykon podatek dochodowy od osób fizycznych Unimex czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości dodatkowo według międzynarodowych standardów (IFRS), wykonywania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa razem z oceną za skala wskaźników finansowych, jak i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: analiza pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki dochodowości (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie również (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego sprzęt punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na Podatek dochodowy od osób fizycznych komentarz bazie analizy finansowej. Budowa przybory oceny ryzyka (rating) danego przedsiębiorstwa w oparciu scoringu. Test sprzęt na kilku przykładach.

Najnowsze artykuły:

Top