Przedsiębiorstwa na podstawie scoringuPrzedsiębiorstwa na podstawie scoringu. Autorem artykułu jest konsultant gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od więcej niż lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze na rzecz wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił uprzednio co najmniej parę tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych lekturze branżowych także książek, Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych w tym m.in. Podstawy finansów i rachunkowości. Książka dla menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena zyskowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest również współautorem książki: Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy na rzecz właścicieli i zarządów przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów niebezpieczeństwa kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości również według międzynarodowych wzorów (IFRS), uzyskiwania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa razem z oceną za skala wskaźników finansowych, jakim sposobem i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: rozbiór pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki zyskowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność Plan kont z komentarzem pdf 2019 czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie dodatkowo (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego utensylia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa w oparciu analizy finansowej. Budowa sprzęt oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa w oparciu scoringu. Test sprzęt na kilku przykładach.

Najnowsze artykuły:

Top