Budowa prostego utensylia punktowej oceny AutoremBudowa prostego utensylia punktowej oceny. Autorem artykułu jest doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od przeszło lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze dla Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2019 wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił poprzednio przynajmniej nieco Podatek dochodowy od osób fizycznych komentarz tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych publikacji książkowej branżowych oraz książek, w tym : Podstawy finansów i rachunkowości. Podręcznik dla menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena dochodowości przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest podobnie współautorem książki: Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy na rzecz właścicieli i zarządów przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów niebezpieczeństwa kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości również według międzynarodowych standardów (IFRS), wykonywania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy sprzęt służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa razem z oceną za stopień wskaźników finansowych, jakże i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: rozbiór pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki dochodowości (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie oraz (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego utensylia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej. Budowa przybory oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa na bazie scoringu. Test przybory na kilku przykładach.

Najnowsze artykuły:

Top