Księga podatkowa przedsiębiorcyArtykuł o podatkach rocznie zostanie wysłane po grudznia roku. W jednym zwartym tomie znajdziesz pożyteczne informacje odnośnie do polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez proces podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową. Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony żargonu prawniczego pozwala na używanie z publikacji również osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, jakie jednakże nie posiadają wykształcenia prawniczego.MERITUM Podatki jest publikacją otwartą, na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej poprzez cały rok. W materiałach aktualizacyjnych - zawierających wyrażenie omowne istotnych zmian w przepisach podatkowych wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa sądowego, egzegezy Ministerstwa Finansów itp. - odnajdą się elementy formuły dzieła podstawowego, co ułatwi ich praktyczne wykorzystywanie (m.in. system numerów na marginesach, wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające szybkie dotarcie do interesującego zagadnienia, przykłady itp.). Nowości w wydaniu VAT - drobiazgowe wyrażenie omowne kwestii takich jak m.in.: - nowe przepisy o tzw. dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, przewidujące sankcje w przypadku nieprawidłowego rozliczenia VAT (od do % kwoty nieprawidłowości) także możliwości uniknięcia tych sankcji,- przepisy wchodzące w życie z dniem stycznia r. - zgodnie z którymi rozkład na potrzeby Vat będzie musiała być obowiązkowo prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych,- obowiązek składania ewidencji VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który od stycznia r. obejmie wcześniej wszystkich podatników VAT, także mikroprzedsiębiorców,- normy składania korekt w toku JPK w przypadku różnic pomiędzy wersjami systemu (. i .),- projektowana instytucja tzw. split payment, której wstąpienie w życie planowane jest w pierwszej połowie r.; omówienie jej zasad, obowiązków po stronie podatnika (m.in. dodatkowe konto bankowe na potrzeby podatku VAT), ograniczeń zgrupowanych z dysponowaniem kwotą wpłaconego przez kontrahenta podatku Vat i in.,- przeszkoda możliwości kwartalnych rozliczeń VAT dla niektórych przedsiębiorców,- rozszerzenie obowiązku tzw. odwrotnego zadłużenia (m.in. na transakcje budowlane, sprzedaż procesorów),- zmienione z dniem stycznia r. przepisy dotyczące wystawiania faktur,- kontrola zwrotu VAT (zmiana zakresu weryfikacji zasadności i terminów zwrotu VAT),- przeszkoda możliwości dokonywania zwrotu VAT w terminie dni (teraz m.in. przysługuje ona tylko podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT, którzy są czynni przynajmniej miesięcy i regularnie składają deklaracje VAT),- rozszerzenie odpowiedzialności pełnomocników rejestrujących firmy,- riposta rejestracji VAT (bądź wykreślenie z rejestru),- wprowadzenie podwyższonych kar za nierzetelne rozliczanie podatku VAT,- zmiany w ewidencji VAT (m.in. rozszerzenie wykazywanych obowiązkowych informacji),- projektowane poprzez Komisję Europejską nowe rozwiązania w roliczeniach podatku Vat w toku UE, mające przede wszystkim usprawnić ściągalność podatku. PIT - wyrażenie omowne między innymi następujących zagadnień: - zmiana kryteriów decydujących o obowiązku podatkowym - rozszerzenie listy przychodów osiąganych poprzez nie-rezydentów na terytorium Polski,- nowe regulacje dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową,- nowe przepisy odnoszące się do kwoty wolnej od podatku - jakich podatników dotyczą, kto nie skorzysta z oryginalnych regulacji (przykłady - w który sposób rozliczać taksa z kwotą wolną w nowej, zmienionej wysokości),- nowe normy jednorazowej amortyzacji środków trwałych (korzystniejsze dla podatników prowadzących działalność gopodarczą) - wnikliwe wyrażenie omowne (i przykłady),- nowe reguły dokumentacji cen transferowych (nowe, rozszerzone obowiązki podatników),- istotna zmiana zasad rocznego rozliczania zysków przez płatników (możliwość rozliczania przez urząd skarbowy),- zmiana zasad poboru zaliczek na taksa w trakcie roku podatkowego (rozwiązania korzystniejsze na rzecz podatników),- zmiana zasad ustalania dochodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych i spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za aport. CIT - omówiono m.in. następujące kwestie: - przemiany w przepisach dotyczących niedozwolonego przerzucania dochodów,- nowe zasady odliczeń kosztów poniesionych na działanlność badawczo-rozwojową w zależności od wielkości przedsiębiorstwa albo kategorii wydatków,- nowe obowiązki powiązane ze sprządzaniem dokumentacji podatkowej przy cenach transferowych, nowe obowiązki wobec szefa Krajowej Administracji Skarbowej,- rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do przygotowania i składania raportu (przekazywanie informacji o grupie podmiotów) o jednostki niebędące jednostkami dominującymi,- zmiana w kategoriach kosztów kwalifikowanych w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową (m.in. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na zależność użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego),- przemiany w przepisach dotyczących opodatkowania działalności zagranicznej spółki kontrolowanej,- rozszerzenie możliwości kwalifikowania darowizn na cele pożytku publicznego,- nowe interpretacje indywidualne dotyczące zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Ordynacja podatkowa - omówiono niekorzystne na rzecz podatników przemiany w zakresie wydawania indywidualnych egzegezy podatkowych. Istotnymi walorami lekturze są: - układ treści umożliwiający szybkie ujawnienie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),- rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób rozpoznanie interesującego zagadnienia, jakie pojawiło się uprzednio w innym miejscu publikacji; z przyczyny takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,- zamieszczane na marginesach numery boczne, jakie wskazują na ważne termin razem z jego objaśnieniem,- wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych kodeksów prawnych w praktyce,- wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez wskazanie ich ramką i hasłem WAŻNE!,- projekty i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,- zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,- czytelne podsumowanie tematu z tyłu większej jednostki tekstu poprzez prośba zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,- szczegółowy rejestr rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,- przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a podobnie wysoka jakość użytych materiałów. Publikacja jest kierowana do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych również radców prawnych.

Top