Inwentaryzacja u małych i dużych w pełni aktualna książka poświęconaInwentaryzacja u małych i dużych w pełni aktualna książka poświęcona w całości inwentaryzacji w małych, średnich i dużych jednostkach. Jest to wyczerpujące podsumowanie informacji o prawnych, technicznych i księgowych aspektach inwentaryzacji, a poruszane na jej łamach tematy to organizowanie i przeprowadzanie spisu z natury: - materiałów, towarów i produktów - towarów w handlu detalicznym - produkcji niezakończonej budowlanej - środków trwałych i inwestycji w nieruchomości - gotówki i papierów wartościowych - księgozbiorów,

uzgadnianie rozrachunków, przeprowadzanie weryfikacji pozostałych aktywów i pasywów, specyfika inwentaryzacji w małych, średnich i dużych jednostkach, inwentaryzacja a podatki, ujęcie niedoborów i nadwyżek w księgach rachunkowych. Broszura obejmuje też półprodukty - wzory zarządzeń, instrukcji i dokumentacji inwentaryzacyjnej także praktyczne porady. Mamy nadzieję, że nowa publikacja, gdzie autorami opracowań są wybitni fachowcy praktycy ciągle współpracujący z redakcją, spotka się z dobrym przyjęciem i stanie się lekturą księgowych małych i dużych jednostek. Wiele uwagi poświęciło uregulowanym w ustawie o rachunkowości zasadom ewidencji i wyceny rzeczowych składników obrotowych oraz zagadnieniom związanym z korektą kosztów uzyskania przychodów na rzecz celów podatku dochodowego. Opracowanie wzbogacają wzory niezbędnej dokumentacji, przykłady liczbowe i modele ewidencyjne. wnikliwie omawia: normy organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podział Przeprowadzenie inwentaryzacji metodami potwierdzenia sald kompetencji, obszar obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzania); metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja); procedury ustalania i rozliczania dodatkowo dokumentowania różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych, a również w księdze przychodów i rozchodów także tematykę podatku Vat w aspekcie zaistniałych niedoborów i otrzymanych za nie odszkodowań. Najnowsza Instrukcja Inwentaryzacyjna Wzór oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie i inne na rok 2012. Jest to gotowy zależność instrukcji pomoże zorganizować wszystko spraw połączonych z inwentaryzacją od wyznaczenia osób odpowiedzialnych, poprzez terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji (drogą spisu z natury, potwierdzenia sald również weryfikacji), po zakończenie i sporządzenie końcowych protokołów. znajdziesz z okładem dokumentów niezbędnych przy przeprowadzeniu inwentaryzacji (wszystkie wzory zamieszczono dodatkowo specyfikacja organizacyjna (zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, mianowanie członków komisji, oświadczenia, plan, harmonogram i terminy inwentaryzacji); dokumentacja niezbędna przy przeprowadzaniu inwentaryzacji (arkusze spisu z natury, protokoły, potwierdzenia sald, sprawozdania). Inwentaryzacja aktywów i pasywów Inwentaryzacja aktywów i pasywów, przeprowadzona na mat roku obrotowego i na każdy różny dzień bilansowy, ma na celu ustalenie ilości i wartości poszczególnych składników majątkowych (aktywów), jednostki oraz źródeł ich finansowania (pasywów) własnych i obcych, ustawowymi metodami inwentaryzacji przez niezależną Zakładową Komisję Inwentaryzacyjną w sprawie potwierdzenia stanów wartości poszczególnych rodzajów aktywów i pasywów, wykazanych w bilansie, sporządzonych na podstawie dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych. Ustalone podczas inwentaryzacji różnice pomiędzy wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji a stanami aktywów i pasywów, wynikajacymi z ksiąg rachunkowych, trzeba rozliczyć i ująć w księgach roku obrotowego (lub innego roku) którego inwentaryzacja dotyczy.

Najnowsze artykuły:

Top