Podziałki klasyfikacji budżetowej Rozliczanie kosztówPodziałki klasyfikacji budżetowej. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie wodociągowo. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie kanalizacyjnym. Rozliczanie kosztów w firmie. Rozliczanie wewnętrzne kosztów. Rozliczanie kosztów robocizny. Klucze rozliczeniowe kosztów. Wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa. Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych i zasobów. Sprawozdawczość wewnętrzna na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunek wyników dostarczania wody dla miejscowości. Rachunek wyników odprowadzania ścieków na rzecz miejscowości. Rachunek wyników aktywności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania. Rachunek wyników zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Rachunek wyników aktywności przedsiębiorstwa. Budżet przedsiębiorstwa. Raport z aktywności przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu budżetowania w Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wzory umów, pism i dokumentów przedsiębiorstwie na co należy zwrócić uwagę. Podsumowaniem artykułu będzie organizacja sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł adresowany jest do: zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów, pracowników urzędów gmin, jacy z racji swojej pracy Stosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej sprawują kontrolę ponad realizacją usług komunalnych w gminie, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, jakich przedmiotem działalności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom również odprowadzania i oczyszczania ścieków. Nasz artykuł prowadzony będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci minimalny wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy artykułu będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, powiązanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników artykułu z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń również rozwieją wszelkie niepewność i problemy, nasuwające się w trakcie artykułu. Atrakcyjność artykułu zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę artykułu oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Cele i zadania rachunku kosztów. Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie. Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów. Koszty działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Koszty aktywności przedsiębiorstwa. Koszty produkcji i uzdatniania wody. Koszty dystrybucji wody. Koszty odprowadzania ścieków. Koszty oczyszczania ścieków. Koszty działalności pomocniczej, w tym: koszty bazy sprzętowo-transportowej, koszty działalności warsztatów, utrzymanie infrastruktury przedsiębiorstwa, koszty stałe i zmienne usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Organizacja ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Grupowanie kosztów aktywności przedsiębiorstwa. Plan kont zespół Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa. Projekt zakładowego planu kont zespół i na potrzeby zarządzania kosztami

Najnowsze artykuły:

Top