Podstawowe błędy podatników VAT


Od stycznia 2019 roku w ustawie o VAT obowiązują nowe przepisy umożliwiające nakładanie na podatników sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Może ono wynieść ...

Zwolnienia zakresie podatku

W jednej zwartym Meritum Czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat polskiego prawa podatkowego od powstania zobowiązania podatkowego po procedura podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, odpowiedzialność karną skarbową. Atutem jest zresztą poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony żargonu prawniczego pozwala na używanie z publikacji także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, jakie lecz nie posiadają wykształcenia prawniczego. W publikacji książkowej odnajdą Państwo odpowiedzi na pytania: Jak wprowadzać w życie zobowiązania podatkowe? Jakie są warunki wspólnego opodatkowania małżonków? Co zalicza się do przychodów związanych z działalnością gospodarczą? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT? Jakie reguły obowiązują przy opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, podatkiem od nieruchomości, podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czym jest kontrola podatkowa, a czym kontrola skarbowa? Jak przebiega kontrola sądowoadministracyjna decyzji podatkowych? W Meritum omówiono wszystkie zmiany w podatkach jakie miały miejsce od ostatniego wydania, w tym m.in. w zakresie: Podatku VAT: omówienie nowego rozwiązania w postaci prewspółczynnika odliczenia podatku naliczonego (ustalenie proporcji w wykorzystaniu nabywanych towarów innymi słowy usług na cele aktywności gospodarczej i na cele inne niż działalność); omówienie istotnych zmian w przepisach dotyczących kaucji gwarancyjnej (m.in. zmiany kwoty gwarancyjnej dla dostawców paliw, zmiany oprocentowania składanej kaucji, wprowadzenie jednolitego wzoru wniosku w sprawie kaucji); omówienie rozszerzenia odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania z tytułu Vat (m.in. w obrocie materiałów eksploatacyjnych do drukarek, cyfrowych aparatów fotograficznych); omówienie przemian dotyczących ujednolicenia ustalania właściwości miejscowej na rzecz podatnika - bez względu na rodzaj podatku; omówienie przemian w obszarze obowiązku stosowania kas fiskalnych (poszerzona lista zobowiązanych). Podatku dochodowego od osób prawnych CIT: omówienie nowej regulacji dotyczącej ulgi na działalność badawczo-rozwojową, zastępującej ulgę na nowe technologie. Podatku dochodowego od osób fizycznych PIT: omówienie oryginalnych regulacji w opodatkowaniu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach innymi słowy pochodzących ze źródeł nieujawnionych (m.in. nowa określenie przychodów nieujawnionych); omówienie nowej regulacji dotyczącej opodatkowania przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli. Podatku od nieruchomości: omówienie nowej definicji gruntów połączonych z prowadzeniem działalności gospodarczej także ustalenie nowego zakresu podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości; omówienie zmiany sposobu określania części wspólnej nieruchomości. Ordynacji podatkowej: omówienie zmian dotyczących m.in. wydawania interpretacji indywidualnych i ogólnych, pełnomocnictw także naliczania procent za zwłokę, wprowadzenia nowego standardu przekazywania danych organom podatkowym w postaci JPK, tj. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Odpowiedzialności karnej skarbowej: szczegółowe peryfraza niezmiernie obszernej nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego. Postępowania sądowego w kwestiach podatkowych: omówienie przemian związanych z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów; szczegółowe omówienie procedur. Do kogo publikacja jest adresowana? Publikacja adresowana jest do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych także radców prawnych. Publikacja jest aktualizowana (bezpłatnie dla Czytelników Meritum Podatki) miesięcznie - od stycznia do grudnia r.

Usługi

zobacz najnowsze wydanie książki


Leksykon VAT 2019

Zobacz najnowsze wiadomości o leksykonie VAT na 2019 rok

ABC Podatków VAT

Artykuł opisuje niemal wszystkie aspekty opodatkowania działalności gospodar...

ABC small biznessu

Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych mechan ...

Blokada rachunku VAT

W artykule przedstawiono wyniki zastosowania blokady rachunku podatkowego...

Autonomia fiskalna

Głównym celem rozważań zawartych w tej artykule jest próba oceny, czy i w ...

Centralizacja rozliczeń VAT

Jak prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy w 2019 roku.

LEKSYKON VAT 2019

Aktualności o podatku dochodowym


Spółki osobowe ich

Artykuł poświęcony jest ważnej i aktualnej problematyce w działalności przedsiębiorstwa jaką stanowią decyzje leasingowe. Autor książki Wpływ podatku dochodowego na decyzje leasingowe.

Zobacz więcej

Księga podatkowa przedsiębiorcy

Artykuł o podatkach rocznie zostanie wysłane po grudznia roku. W jednym zwartym tomie znajdziesz pożyteczne informacje odnośnie do polskiego prawa podatkowego od powstania zobowiązania.

Zobacz więcej

Zmiany podatkach księgowości

Meritum z podatków na rok adresowane jest do pracowników biur księgoworachunkowych pracowników działów prawnych doradców podatkowych również radców prawnych. W jednej publikacji książkowej.

Zobacz więcej

Nowy leksykon VAT

Umowy handlowe i ich charakter. poradniki zawierają: Umowy handlowe i ich charakter formalno-prawny: - rodzaje umów handlowych; - przykłądy i podział umów handlowych. - umowa sprzedaży; - umowa dostawy - umowa zlecenia - umowa o dzieło (umowa o roboty budowlane) - umowy zawierane ułożenie ciała lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta) - umowy zawierane na odległość (prawo konsumenta). Jedyny na rynku w taki sposób rzeczowy przewodnik po Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej Kluczowe warunki UNIKANIA BŁĘDÓW W ZAKRESIE DANYCH FORMALNYCH UMÓW. - Konieczne informacje dotyczące stron umowy i kary za ich nieistnienie - Zasady reprezentacji stron i ich weryfikacja - Znaczenie preambuły w umowie - Formułowanie i normy analizy definicji w umowie TRYB I FORMY ZAWIERANIA UMÓW vs nowa gatunek dokumentowa czynnośći prawnych - oferta i jej przyjęcie - rokowania - ustalenia - aukcja - przetarg - umowy zawierane przez internet i drogą - elektronoczną: mail, sms - umowy zawierane pozycja lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta) UMOWA PRZEDWSTĘPNA to znaczy LIST INTENCYJNY? - Jakie ma znaczenie i konsekwencje ma list intencyjny? - Czy i kiedy trzeba spisać umowę przedwstępną? - Co w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej? ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE OFERTY. - Proces ofertowy i legislacyjne aspekty oferty. - Oferta handlowa sprzedającego a podaż kupującego. - Zamówienie zmieniające warunki ofertowe. - Niebezpieczeństwa związane z ofertami. - Milcząca oficjalna zgoda oferty. - Wycofanie się z wiążącej oferty. PREFERENCJE W ZAKRESIE OGÓLNEJ KONCEPCJI UMOWY + METODY ZABEZPIECZANIA UMÓW: - Formułowanie różnego rodzaju zabezpieczeń finansowych. - Wykorzystanie innowacyjnych postanowień ustawy o terminach płatności. - Zabezpieczenie odroczonej płatności (kredytu kupieckiego KLAUZULE ZASADNICZE A ISTOTNE ELEMENTY UMÓW - przedmiot umowy i obowiązki stron - Określanie przedmiotu umowy - towar - usługa - wielkość i jej zmiany - CENA - Klauzule waloryzacji ceny oraz warunki ich użycia - terminy - Obowiązki stron umowy - Klauzule gwarancyjne oraz postępowania reklamacyjnego. - Zapisy zmieniające odpowiedzialność za próba z mocy prawa (nowa rękojmia) - Formułowanie klauzul kar umownych. Używanie terminów zwłoka i zwłoka w wykonaniu umowy. - Klauzule siły wyższej. - Wybór prawa właściwego. - Wskazanie sądu państwowego albo arbitrażowego. - Formułowanie klauzuli poufności, sankcji za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorcy. - Klauzule wypowiedzenia umowy, a problem jej rozwiązania i odstąpienia od niej - Włączanie do umów ogólnych warunków, udostępnianych tylko na stronie www. - KARY UMOWNE - Pułapki spojone z karami umownymi. - Manipulacje przy wyborze sądu. - Niebezpieczeństwa związane z możliwością przemiany postanowień umownych - Praktyczna analiza zapisów umownych i wywołanych przez nie konsekwencji (na przykładach) Dla kogo najświeższe informacje: - Zarząd - Członkowie rad nadzorczych - pełnomocnicy - Radcowie prawni - Właściciele firm - Piony sprzedażowe i rozwojowe

Top